OSINT, czyli Open Source Intelligence, to forma białego wywiadu, która polega na gromadzeniu i analizie informacji pochodzących z publicznie dostępnych źródeł. Dane te mogą pochodzić z różnych mediów, publikacji, raportów rządowych, danych finansowych, danych z mediów społecznościowych, a nawet informacji dostępnych w bibliotekach czy bazach danych.

 • Termin “biały wywiad” odnosi się do legalnych metod zbierania danych, w przeciwieństwie do czarnego wywiadu, który może obejmować działania na granicy prawa lub poza nim
 • Początki OSINT sięgają okresu zimnej wojny, kiedy to informacje publiczne były już wykorzystywane przez różne agencje wywiadowcze do celów bezpieczeństwa narodowego
 • Współczesna definicja i zastosowanie OSINT znacznie się rozszerzyły, szczególnie z rozwojem internetu i technologii cyfrowych
 • Białe metody wywiadu są uznawane za etyczne i zgodne z międzynarodowymi normami prawnymi, co oznacza, że są one przestrzegane przez większość państw i korporacji w ich codziennym działaniu

Przykłady metod OSINT to analiza treści stron internetowych, badanie dokumentów dostępnych w archiwach publicznych, a także korzystanie z danych dostarczanych przez legalnie działające organizacje.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych znacząco wpłynął na biały wywiad. Narzędzia takie jak Google Earth pozwalają na zdobywanie informacji geograficznych, a sztuczna inteligencja pomaga w analizowaniu i interpretowaniu zgromadzonych danych. Przykładem mogą być algorytmy AI stosowane do identyfikowania trendów i wzorców w danych z mediów społecznościowych, co jest niezwykle cenne w kontekście zarządzania kryzysowego czy monitorowania działań terrorystycznych. Sporo informacji na ten temat znajdziesz na stronie instytucji Global Investigative Journalism Network, która oferuje zasoby i przewodniki dotyczące technik wywiadowczych, czy też na platformie Bellingcat, która specjalizuje się w badaniach śledczych opartych na otwartych źródłach.

OSINT. Historia i rozwój

Historia i rozwój wywiadu opartego na otwartych źródłach sięga czasów zimnej wojny, kiedy to obie strony konfliktu intensywnie zbierały informacje na temat przeciwnika wykorzystując dostępne publicznie dane. Wówczas jednak OSINT nie był jeszcze formalnie rozpoznany jako odrębna dyscyplina wywiadowcza, a większość działań skupiała się na klasycznym szpiegostwie i kryptologii.

Znaczący rozwój OSINT nastąpił wraz z pojawieniem się internetu i globalnej sieci komunikacyjnej. W latach 90. XX wieku agencje wywiadowcze zaczęły dostrzegać potencjał, jaki niosą ze sobą ogólnodostępne źródła informacji. Przykładem może być działalność organizacji takich jak Federation of American Scientists, która już w tamtym okresie publikowała analizy oparte na otwartych danych, dostępne na ich stronie internetowej.

Współczesne zastosowanie OSINT jest znacznie bardziej złożone i technologicznie zaawansowane. Rozwój narzędzi cyfrowych, takich jak algorytmy sztucznej inteligencji, pozwala na szybkie przetwarzanie ogromnych ilości danych z różnych źródeł, od mediów społecznościowych po oficjalne bazy danych rządowych i niekomercyjnych. Instytucje takie jak The Open Source Center (dawniej znane jako Foreign Broadcast Information Service), które zostało utworzone przez CIA, analizują informacje z otwartych źródeł na całym świecie, by wspierać rząd w procesie podejmowania decyzji.

Dodatkowo OSINT zyskał na znaczeniu w kontekście rozwoju mediów społecznościowych, które stały się kluczowym źródłem danych w czasie rzeczywistym. Badacze i analitycy wykorzystują narzędzia takie jak DataMinr, które analizują Twittera/X w poszukiwaniu wczesnych ostrzeżeń o kryzysach czy zdarzeniach globalnych.

Obecnie OSINT jest nie tylko narzędziem wywiadowczym, ale także ważnym elementem strategii bezpieczeństwa dla organizacji publicznych i prywatnych.

Nowoczesne narzędzia technologiczne bardzo pomagają w przetwarzaniu i monitorowaniu danych na potrzeby OSINT / Fot. Thongden Studio, Shutterstock.com
Narzędzia technologiczne pomagają w przetwarzaniu i monitorowaniu danych na potrzeby OSINT / Fot. Thongden Studio, Shutterstock.com

Narzędzia i technologie OSINT

W kontekście narzędzi i technologii OSINT rola sztucznej inteligencji staje się kluczowa, ponieważ umożliwia ona analizę dużych zbiorów danych, identyfikację wzorców i przewidywanie trendów. Przykłady zastosowania AI w OSINT obejmują automatyczne rozpoznawanie twarzy na zdjęciach z mediów społecznościowych oraz analizę sentymentu w tekście. Narzędzia takie jak TensorFlow i IBM Watson oferują frameworki do tworzenia modeli uczenia maszynowego, które mogą być szkolone do specyficznych zastosowań białego wywiadu.

Google Earth to kolejne narzędzie, które rewolucjonizuje OSINT, dostarczając zdolności do obserwacji zmian w środowisku geograficznym w czasie rzeczywistym. Analizując zdjęcia satelitarne dostępne poprzez Google Earth, analitycy mogą na przykład monitorować rozwój infrastruktury wojskowej lub zmiany w środowisku naturalnym, które mogą sygnalizować nadchodzące kryzysy.

Bazy danych są fundamentem OSINT, ponieważ dostarczają szeroki zakres informacji, które mogą być wykorzystywane do analizy i wnioskowania. Publicznie dostępne bazy danych rządowe, jak te prowadzone przez United Nations lub World Bank, dostarczają informacji na tematy od rozwoju gospodarczego po statystyki zdrowotne. Te zasoby umożliwiają analitykom badanie trendów globalnych i podejmowanie decyzji opartych na twardych danych.

W mediach społecznościowych narzędzia takie jak Brandwatch czy Hootsuite pozwalają na monitorowanie i analizę publicznych wypowiedzi w czasie rzeczywistym. Analitycy mogą wykorzystywać te platformy do śledzenia dyskusji na temat określonych wydarzeń, osobistości czy trendów, co daje wgląd w publiczne opinie i pozwala na szybkie reagowanie w dynamicznie zmieniającym się środowisku informacyjnym.

Każde z tych narzędzi oferuje unikalne możliwości w kontekście zbierania, analizowania i interpretowania danych, co czyni OSINT niezwykle cennym narzędziem w dzisiejszym zglobalizowanym i cyfrowym świecie. Wykorzystanie tych technologii w praktyce wymaga jednak nie tylko umiejętności technicznych, ale również głębokiego zrozumienia kontekstu danych, etyki oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Dziennikarz śledczy pracujący nad materiałem może stosować metody białego wywiadu / Fot. Masarik, Shutterstock.com
Dziennikarz śledczy pracujący nad materiałem może stosować metody białego wywiadu / Fot. Masarik, Shutterstock.com

Przykładowe zastosowania

Zastosowania OSINT obejmują zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. W bezpieczeństwie narodowym OSINT służy do monitorowania i przewidywania zagrożeń, jak terroryzm czy cyberatak. Agencje wywiadowcze i rządowe korzystają z otwartych źródeł do zbierania informacji, które mogą pomóc w identyfikacji i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom. Przykładem takiego zastosowania może być analiza mediów społecznościowych w celu wykrywania i śledzenia aktywności terrorystycznych, co jest omówione w artykule opublikowanym przez RAND Corporation.

W zarządzaniu kryzysowym OSINT jest wykorzystywane do szybkiego zbierania danych w sytuacji katastrof naturalnych, jak huragany czy trzęsienia ziemi, co umożliwia lepsze koordynowanie odpowiedzi ratunkowych. Na przykład analiza obrazów satelitarnych dostarczonych przez Google Earth może pomóc w ocenie zniszczeń i planowaniu działań pomocowych. Szczegóły dotyczące takiego zastosowania są omówione na stronie programu Google Crisis Response.

W sektorze przeciwdziałania przestępczości OSINT umożliwia organom ścigania monitorowanie i analizowanie publicznych źródeł danych w celu identyfikacji i ścigania przestępstw, takich jak handel ludźmi czy przemyt narkotyków. Przykładowo analiza danych z portali aukcyjnych i platform zakupowych może pomóc w wykrywaniu nielegalnego handlu. Artykuł na ten temat można znaleźć na stronie Interpolu.

W wywiadzie konkurencyjnym, firmy wykorzystują OSINT do monitorowania działań konkurencji, trendów rynkowych oraz innowacji technologicznych, co pozwala im na lepsze pozycjonowanie na rynku i podejmowanie strategicznych decyzji. Artykuł opisujący wykorzystanie OSINT w biznesie można znaleźć na stronie Harvard Business Review, gdzie dyskutowane są strategie analizy konkurencji.

Każde z tych zastosowań pokazuje, jak elastyczne i wszechstronne może być wykorzystanie OSINT w różnych dziedzinach działalności. Przy odpowiednim podejściu i wykorzystaniu narzędzi analitycznych, OSINT staje się cennym zasobem w podejmowaniu informowanych decyzji i zarządzaniu ryzykiem w niemal każdym aspekcie nowoczesnego świata.

Zastosowania białego wywiadu są bardzo szerokie / Fot. Paul Craft, Shutterstock.com
Zastosowania białego wywiadu są bardzo szerokie / Fot. Paul Craft, Shutterstock.com

Czy biały wywiad jest legalny?

Biały wywiad, czyli zbieranie informacji wyłącznie z legalnych, otwartych źródeł, jest uważany za legalny i etycznie akceptowalny. Ta forma wywiadu opiera się na dostępie do informacji publicznie dostępnych, takich jak media, publikacje, dokumenty rządowe, dane gospodarcze, informacje dostępne online oraz wszelkiego rodzaju materiały, które można legalnie uzyskać.

Różni się to od czarnego wywiadu, który może obejmować nielegalne działania, takie jak hakowanie, kradzież informacji czy szpiegostwo. Biały wywiad jest zgodny z międzynarodowymi normami prawnymi i etycznymi, ponieważ nie narusza praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw podmiotów, od których informacje są zbierane.

Niemniej, mimo że biały wywiad opiera się na legalnych źródłach, osoby i organizacje zajmujące się tym rodzajem wywiadu muszą nadal przestrzegać lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących prywatności, ochrony danych i innych regulacji prawnych. Na przykład w Unii Europejskiej działania te muszą być zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), które nakłada na organizacje obowiązek ochrony danych osobowych.

Biały wywiad jest więc legalny, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących korzystania z danych i informacji.

Kto najczęściej korzysta z OSINT?

Biały wywiad oparty na otwartych źródłach jest wykorzystywany przez szeroką gamę podmiotów ze względu na swoją dostępność i efektywność. Oto niektóre z grup, które najczęściej korzystają z OSINT:

 • Agencje rządowe i wywiadowcze — rządy i ich agencje wywiadowcze używają OSINT do gromadzenia informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa, monitorowania sytuacji międzynarodowej, zbierania danych ekonomicznych i politycznych z innych krajów oraz w celach dyplomatycznych. OSINT pomaga im również w walce z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i innych formami przestępczości międzynarodowej.
 • Policja i organy ścigania — lokalne i krajowe organy ścigania wykorzystują OSINT do śledzenia i badania przestępstw, monitorowania aktywności przestępczych oraz zbierania informacji o osobach i grupach, które mogą stanowić zagrożenie.
 • Organizacje międzynarodowe — organizacje takie jak ONZ, NATO czy Unia Europejska używają OSINT do monitorowania kwestii międzynarodowych, wspierania misji pokojowych i humanitarnych, a także zbierania danych dotyczących przestrzegania praw człowieka.
 • Firmy i przedsiębiorstwa — w sektorze prywatnym, firmy wykorzystują OSINT do analizy konkurencji, monitorowania trendów rynkowych, zarządzania ryzykiem, ochrony własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Wywiad konkurencyjny na podstawie OSINT pomaga firmom podejmować strategiczne decyzje biznesowe.
 • Dziennikarze i badacze — dziennikarze śledczy i badacze korzystają z OSINT do zbierania informacji, weryfikacji faktów i tworzenia głęboko zgłębionych reportaży na temat ważnych społecznie tematów. OSINT umożliwia im dostęp do szerokiego spektrum danych bez konieczności ujawniania swoich źródeł.
 • Organizacje pozarządowe i humanitarne — NGO używają OSINT do monitorowania kryzysów humanitarnych, zbierania danych na temat potrzeb pomocy oraz dokumentowania przypadków łamania praw człowieka.
 • Edukacja i akademia — nauczyciele akademiccy i studenci wykorzystują OSINT do prowadzenia badań, analizowania danych historycznych i obecnych oraz tworzenia prac naukowych i publikacji.

OSINT oferuje zatem szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach, a jego rola w analizie danych i informacji stale rośnie w miarę rozwoju technologii i metod analizy danych.

Przyszłość OSINT

Przyszłość OSINT wydaje się ściśle związana z postępem technologicznym, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Te technologie będą odgrywać coraz większą rolę w automatyzacji procesów analizy i interpretacji danych z otwartych źródeł, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne reagowanie na wydarzenia globalne i zagrożenia bezpieczeństwa.

Zaawansowane algorytmy AI są w stanie analizować ogromne ilości danych w znacznie krótszym czasie, niż byłoby to możliwe dla analityków ludzkich. To nie tylko zwiększa możliwości OSINT, ale także otwiera drzwi do nowych metod i technik analizy danych. Na przykład przetwarzanie języka naturalnego (NLP) umożliwia automatyczną analizę treści z mediów społecznościowych, blogów czy forów internetowych w celu identyfikacji tendencji, nastrojów społecznych czy potencjalnych zagrożeń.

W najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja bardzo pomoże w realizowaniu zadań z białego wywiadu / Fot. ImageFlow, Shutterstock.com
W najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja bardzo pomoże w realizowaniu zadań z białego wywiadu / Fot. ImageFlow, Shutterstock.com

Również rozwój technologii blockchain może mieć znaczący wpływ na OSINT, szczególnie w kontekście weryfikacji i zabezpieczenia źródeł danych. Blockchain oferuje możliwość tworzenia niezmienialnych i w pełni audytowalnych rejestrów danych, co jest kluczowe w kontekście zwalczania dezinformacji i fake news.

Kolejnym ważnym aspektem przyszłości OSINT będzie dalsze zintegrowanie danych z różnych źródeł, w tym danych satelitarnych, geolokalizacyjnych oraz z sensorów IoT (Internet of Things). Integracja tych danych pozwoli na lepsze monitorowanie środowiska, zarządzanie kryzysowe i optymalizację odpowiedzi na katastrofy naturalne oraz inne kryzysy.

Wzrost znaczenia etyki i odpowiedzialności w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji z otwartych źródeł będzie również trendem w przyszłości OSINT. W miarę jak narzędzia i techniki OSINT stają się bardziej zaawansowane, takie same postępy muszą być dokonane w rozwoju ram etycznych i prawnych. Dążenie do utrzymania równowagi między innowacjami a ochroną prywatności i praw jednostek będzie jednym z kluczowych wyzwań.

Autor: Sebastian Zbywarski, dziennikarz Vault-Tech.pl

Doświadczony specjalista ds. prywatności i cyberbezpieczeństwa, który łączy głęboką pasję do technologii i sztucznej inteligencji z zaawansowaną wiedzą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Skupia się na opracowywaniu i wdrażaniu strategii ochrony danych, które są zarówno skuteczne, jak i zgodne z najnowszymi trendami i regulacjami w zakresie prywatności. Pracuje w branży już ponad 8 lat.

Czytaj też: